Quy trình vận chuyển Bước 1: Quy trình lấy Hàng Hóa Bước 2: Quy trình giao Hàng Bước 3: Quy trình chuyển hoàn
QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA J&T
J&T thực hiện lấy/ giao Hàng hóa cho Khách Hàng theo các bước sau:
 • Bước 1: Quy trình lấy Hàng Hóa
  • - Theo yêu cầu của Khách Hàng, Nhân viên giao hàng của J&T sẽ đến lấy Hàng Hóa tại địa chỉ Khách Hàng hoặc địa chỉ Người gửi do Khách Hàng cung cấp hoặc tại Bưu Cục của J&T. Trong trường hợp J&T đến địa chỉ do Khách Hàng cung cấp để lấy Hàng Hóa, số lần lấy hàng tối thiểu cho mỗi Đơn Hàng trước khi J&T hủy Đơn Hàng là 03 lần lấy hàng không thành công.
  • - Nhân Viên Giao Hàng và Người Gửi sẽ ký biên bản bàn giao hoặc quét mã nhận Đơn Hàng nhằm xác nhận số lượng kiện hàng đã nhận và quy cách đóng gói về mặt ngoại quan.
 • Bước 2: Quy trình giao Hàng
  • - Sau khi lấy hàng thành công, Nhân Viên Giao Hàng sẽ tiến hành giao hàng cho người nhận tại địa điểm đã thỏa thuận giữa Các Bên. Đối với địa chỉ tổ chức cơ quan, đoàn thể (không ghi rõ tên và số điện thoại của bên nhận), J&T thực hiện chuyển phát đến bộ phận hành chính, bảo vệ hoặc người được ủy quyền của tổ chức, cơ quan, đoàn thể đó.
  • - Trường hợp Khách Hàng báo hủy Đơn Hàng sau khi Hàng Hóa rời khỏi bưu cục gửi của J&T thì Khách Hàng vẫn phải chịu Cước Vận Chuyển và Phí Chuyển Hoàn (nếu có).
  • - Trường hợp J&T nhận được thông báo thay đổi thông tin (thời gian, địa điểm người nhận) của Khách Hàng trước khi cập nhật trạng thái bắt đầu chuyển hàng, J&T có tthể hỗ trợ giao hàng theo nội dung của thông báo.
  • (i) Nếu địa chỉ giao hàng mới nằm cùng quận/huyện với địa chỉ giao hàng ban đầu, J&T sẽ giao hàng tới địa chỉ mới và không tính thêm chi phí;
  • (ii) Nếu địa chỉ giao hàng mới nằm khác quận/huyện nhưng cùng tỉnh/thành phố với địa chỉ giao hàng ban đầu và không làm thay đổi cước phí vận chuyển, J&T sẽ giao hàng tới địa chỉ mới và không tính thêm chi phí hoặc từ chối hỗ trợ nếu không thể đáp ứng được;
  • (iii) Nếu địa chỉ giao hàng mới nằm khác tỉnh/thành phố với địa chỉ giao hàng ban đầu hoặc nằm trong khu vực không hỗ trợ vận chuyển thì J&T sẽ từ chối hỗ trợ.
 • Số lần giao hàng tối đa cho mỗi Đơn Hàng trước khi J&T hủy Đơn Hàng là 03 lần giao hàng không thành công, trường hợp Người Nhận từ chối nhận Hàng Hóa thì J&T có quyền hủy Đơn Hàng ngay. Các Bên đồng ý rằng việc Người Nhận từ chối nhận Hàng Hóa không cần phải xác nhận bằng văn bản.
 • Tiền Hàng tại Đơn Hàng hoặc tại vận đơn giấy có chữ ký, đóng đấu (nếu có) thu tiền hàng. Khi cần J&T hỗ trợ nhận Tiền Hàng từ Người Nhận, Khách Hàng phải thể hiện giá trị Hàng Hóa. J&T nhận Tiền Hàng đúng với giá trị được Khách Hàng chỉ định, trrường hợp có sự xác nhận thay đổi từ Khách Hàng trước khi Hàng Hóa được giao cho Người Nhận. Trường hợp Người Nhận không thanh toán đủ Tiền Hàng theo chỉ định của Khách Hàng được xem là Người Nhận từ chối nhận Hàng Hóa và J&T sẽ tiến hành chuyển hoàn Hàng Hóa.
 • Bước 3: Quy trình chuyển hoàn
  • - Nhân viên giao hàng liên hệ với Người Gửi qua điện thoại trước khi chuyển hoàn tối thiểu 15 phút.
  • - Người gửi có thể hẹn nhân viên giao hàng đến chuyển hoàn vào thời điểnn khác thuận tiện cho người gửi, nhưng thời điểm đó phải trong vòng 05 ngày kể từ ngày liên hệ yêu cầu chuyển hoàn đầu tiên.
  • - Tại thời điểm bàn giao, Người Gửi và J&T tiến hành lập và ký kết Biên bản giao nêu rõ tình trạng của Đơn Hàng. Ngoài ra, nếu ngoại quan của Đơn Hàng không còn nguyên vẹn như tại thời điểm Người Gửi giao cho Nhân Viên Giao Hàng thì Người Gửi và Nhân Viên Giao Hàng sẽ tiến hành đồng kiểm. Biên bản này phải đảm bảo tối thiểu 02 bản, trong đó mỗi Bên giữ 01 bản và được lưu giữ tối thiểu 03 tháng kể từ ngày ký bản.
  • - Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày từ chối nhận Hàng Hóa chuyển hoàn, Khách hàng hoặc Người Gửi có quyền liên hệ J&T và đến kho của J&T để nhận lại Hàng Hóa và có nghĩa vụ thanh toán Phí Lưu Kho (nếu có). Quá thời hạn trên, J&T được toàn quyền xử lý mà không phải bồi thường, hoàn tiền cho Khách Hàng và Người Gửi.
J&T Express - Giao hàng Chuyển phát nhanh