Chính sách I. QUY ĐỊNH CHUNG II. THỰC HIỆN KHIẾU NẠI III. QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG IV. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
Chính sách bồi thường giải quyết khiếu nại cho khách hàng
I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • J&T sẽ chịu trách nhiệm bồi thường đến Khách Hàng nếu bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình J&T cung ứng dịch vụ, gây ra do lỗi của J&T. Trách nhiệm của J&T chỉ giới hạn trong thiệt hại trực tiếp hoặc liên quan đến bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp (bao gồm tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.
 • Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại và bồi thường được ưu tiên áp dụng theo thỏa thuận giữa J&T và Khách hàng tại Hợp Đồng. Trong trường hợp cùng một đơn hàng phát sinh nhiều hơn một vi phạm do lỗi của vận chuyển, mức bồi thường tối đa không vượt quá mức bồi thường theo tiêu chuẩn bồi thường thất lạc và chi phí Khách Hàng phải thanh toán cho Dịch vụ vận chuyển, được hiểu bằng 100% Giá trị hàng hóa cộng 100% cước vận chuyển đơn hàng, và không vượt quá 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng).
II. THỰC HIỆN KHIẾU NẠI
 • Khách hàng có thể khiếu nại trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố. 01 tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.
 • J&T sẽ tiếp nhận yêu cầu khiếu nại trong vòng 24 giờ và giải quyết cho Khách Hàng trong vòng 3-7 ngày kể từ thời điểm Khách Hàng gửi cho J&T yêu cầu khiếu nại lần đầu qua một trong các kênh liên lạc được thỏa thuận từ trước.
III. QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG
 • Đối với bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản
  • Trường hợp thư, tài liệu, ấn phẩm và các loại văn bản khác mất, thất lạc, J&T bồi thường cho Khách hàng 04 (bốn) lần cước vận chuyển.
 • Đối với bưu gửi là Hàng hóa có khai giá
  • 2.1. Trường hợp bưu gửi mất, thất lạc
   • Nếu Khách Hàng cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp lệ thì bồi thường 100% giá trị khai giá nhưng mức bồi thường cao nhất không vượt quá giá trị thực tế của hàng hóa và không vượt quá 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng).
   • Nếu Khách Hàng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp lệ thì bồi thường theo giá trị khai giá nhưng không vượt quá 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng).
   • (*) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ được hiểu như sau:
    • -  Hóa đơn GTGT, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
    • -  Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp;
    • -  Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam;
   • Trong trường hợp thông tin chứng minh giá trị hàng hoá là bằng chứng như video màn hình trao đổi giao dịch, hoặc biên lai thanh toán ngân hàng đối với đơn thanh toán trước và có thông tin trùng khớp về thông tin Người gửi, Người nhận, nội dung hàng hóa, số lượng sản phẩm, giá trị hàng hóa, thời gian giao dịch trước thời gian gửi hàng thì bồi thường theo giá trị hàng hóa thực tế nhưng không vượt quá 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng).
  • 2.2. Trường hợp bưu gửi bị mất một phần
   • Điều kiện tiếp nhận xử lý: Khách Hàng cung cấp hình ảnh chụp trạng thái hư tổn của hàng hóa trong thời hiệu khiếu nại mà J&T không cung cấp được biên bản giao hàng, không có thông tin xác nhận của Người nhận/Người gửi hàng về tình trạng nguyên vẹn của bưu gửi khi nhận được
    • a)     Đối với bưu gửi bị mất một phần

     Giá trị bồi thường = Giá trị của phần sản phẩm bị thất lạc bên trong bưu gửi theo ấn định của J&T x 100%

    • b)     Đối với bưu gửi bị hư hỏng

     Giá trị bồi thường = Mức bồi thường theo chính sách mất hàng toàn phần x Hệ số bồi thường

     TÌNH TRẠNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG
     Mất hàng một phần 100% giá trị của phần sản phẩm bị thất lạc bên trong bưu gửi
     Rách, vỡ, ướt, cấn móp thùng hàng nhà sản xuất 5% giá trị hàng hóa
     Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên vẹn (không bị hỏng) 10% giá trị hàng hóa (Không áp dụng đối với hàng điện tử giá trị cao)
     Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên vẹn (không bị hỏng) 20% giá trị hàng hóa
     Sản phẩm chính hư tổn dưới 50% 50% giá trị hàng hóa
     Hàng hóa bị bễ vỡ, hư hại hoàn toàn hoặc trên 50% 100% giá trị hàng hóa
    • Lưu ý:
     • -  Loại hư hỏng sẽ được thỏa thuận dựa vào thông tin trên Biên bản đồng kiểm, hình ảnh đồng kiểm giữa Khách Hàng và J&T.
     • -  Trong mọi trường hợp, giá trị bồi thường tối thiểu không thấp hơn 01 lần cước vận chuyển của đơn hàng và tối đa không vượt quá 100% giá trị hàng hóa. Cước vận chuyển được áp dụng bồi thường chưa bao gồm các chương trình ưu đãi, chiết khấu và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
     • -  Đối với hình thức thanh toán CC-Cash, người gửi phải thanh toán phí khai giá trước cho J&T.
     • -  Nếu mức độ hư hỏng của bưu gửi dưới 50% thì Khách Hàng sẽ giữ lại bưu gửi đó. Nếu mức độ hư hỏng của bưu gửi trên 50% thì J&T sẽ giữ bưu gửi đó.
     • -  Trường hợp hàng hóa bị bể, vỡ một sản phẩm trong bộ sản phẩm đi liền thì mức bồi thường được thỏa thuận và xác định theo một trong hai cách sau với sự nhất trí và đồng thuận của Người gửi hoặc Người nhận mà Khách Hàng chỉ định như sau:
      • +  Mức đền bù theo chính sách mất hàng tính chung cho cả bộ và J&T giữ hàng;
      • +  Xác định theo sản phẩm và xác định riêng giá trị sản phẩm hư hỏng, tính đền bù riêng sản phẩm bị hư hỏng. Khách Hàng hoặc Người gửi giữ phần hàng không bị hư hỏng.
 • Đối với bưu gửi là Hàng hóa không khai giá
  • 3.1. Trường hợp bưu gửi bị mất

   Đơn hàng phát sinh thất lạc, mất hàng bên trong toàn phần thì sẽ bồi thường theo thỏa thuận giữa J&T và Khách hàng nhưng không quá 04 lần cước vận chuyển của đơn hàng. Cước dịch vụ được áp dụng bồi thường chưa bao gồm các chương trình ưu đãi, chiết khấu và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  • 3.2. Trường hợp bưu gửi bị hư hỏng

   Đơn hàng phát sinh hư tổn, thiếu hàng, mất hàng một phần thì sẽ bồi thường theo thỏa thuận giữa J&T và Khách hàng nhưng không quá 04 lần cước vận chuyển của đơn hàng.

 • Bồi thường đối với các trường hợp sai quy trình
  • 4.1. Đối với đơn tự ý hoàn hàng

   Trường hợp giao hàng không đủ số lần và tự ý hoàn hàng dẫn đến Khách Hàng khiếu nại, bồi thường 01 lần cước vận chuyển của đơn hàng vi phạm.

  • 4.2. Đơn có COD đã giao nhưng không ký nhận

   Trường hợp tài xế của J&T chiếm đoạt trái phép tiền COD của Khách hàng thì J&T sẽ bồi thường 100% tiền COD cho Khách hàng nhưng không vượt quá 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng).

  • 4.3. Chậm trễ

   Đơn hàng chậm trễ so với thời hiệu cam kết và đơn bị chuyển hoàn, áp dụng hoàn trả 01 lần cước vận chuyển.

IV. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

J&T được miễn trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

 • Khách Hàng không tuân thủ quy định pháp luật về hàng hóa cấm, hạn chế lưu thông, hàng từ chối vận chuyển và các quy định khác của pháp luật; không thực hiện đúng quy định về đóng gói, hoàn thiện bưu gửi, không cung cấp hóa đơn, chứng từ vận chuyển dẫn đến chậm trễ trong thời gian giao hàng;
 • Hàng hóa, tài liệu bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu hoặc tiêu hủy;
 • Khách Hàng khai sai nội dung bưu gửi, khai không đúng người nhận hoặc thông tin liên quan tới người nhận dẫn đến các thiệt hại phát sinh do việc khai sai đó;
 • Hàng hóa bị hư hại do nguyên nhân vật lý, sinh học, hóa học hoặc do đặc tính tự nhiên của hàng hóa;
 • Bao bì đóng gói Khách Hàng sử dụng không đủ chắc chắn để bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển mặc dù đã được cảnh báo trước;
 • Khách Hàng không chứng minh được việc bưu gửi bị tổn thất, suy suyễn do vấn đề vận chuyển;
 • Bưu gửi đã được phát thành công, Người nhận ký xác nhận đã nhận hàng trong tình trạng nguyên vẹn và không có khiếu nại bằng văn bản tại thời điểm nhận hàng;
 • Khách Hàng khiếu nại sau khi hết thời hiệu khiếu nại hoặc sau thời gian quy định tại Hợp đồng;
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định trong hợp đồng đã ký và/hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm không giới hạn máy bay cháy nổ, động đất, lũ lụt, núi lửa (các yếu tố thiên tai), chiến tranh, bạo động, khủng bố, cướp có tổ chức, có vũ khí…).
J&T Express - Giao hàng Chuyển phát nhanh