Trang chủ Tuyển dụng Nhượng quyền

CHÍNH SÁCH

QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI

1. Thời hạn khiếu nại:

2. Thời hạn giải quyết khiếu nại

Loại khiếu nại

Dịch vụ J&T Super (*)

Dịch vụ J&T Express

Đối với khiếu nại hư hỏng, thiếu hàng, sai hàng

24h từ khi tiếp nhận khiếu nại

(Trong ngày làm việc)

03 – 07 ngày từ khi tiếp nhận khiếu nại

Phản hồi phương án xử lý cụ thể cho các trường hợp khác.

Chủ động xác nhận bồi thường

(*) Đối với khách hàng VIP

CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

1. Quy định bồi thường khi hàng hóa mất mát/hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

- Các trường hợp được coi là mất hàng:

- Các trường hợp được coi là hư hỏng hàng hóa do vận chuyển:

Lưu ý:

- Mức bồi thường đối với trường hợp khiếu nại mất hàng:

Nội dung hàng hóa

Dịch vụ J&T Super

Dịch vụ J&T Express

Đối với hàng hóa là hóa đơn, giấy tờ có giá trị

500.000 VNĐ/ đơn

4 lần cước vận chuyển

Đối với hàng hóa khác

Giá trị hàng hóa được khai báo dưới 300.000 VNĐ

Bồi thường 100% giá trị đã được khai báo

Thoả thuận giữa J&T và Khách hàng

(Khách hàng cần phải cung cấp được thông tin chứng minh giá trị hàng hóa)

Giá trị hàng hóa được khai báo từ 300.000 VNĐ trở lên

Hàng hóa có sử dụng dịch vụ Bảo hiểm:

Bồi thường 100% giá trị hàng hóa khai giá bảo hiểm

Hàng hóa không sử dụng dịch vụ Bảo hiểm: 4 lần cước vận chuyển

         

Mức bồi thường đối với trường hợp khiếu nại hư hỏng:

- Mức bồi thường đối với trường hợp khiếu nại hư hỏng:

Giá trị bồi thường = Giá trị đơn hàng x tỷ lệ đền bù theo bảng bên dưới

Loại hư hỏng

Tỷ lệ đền bù

Giá trị đền bù

Rách, vỡ, ướt thùng hàng của nhà SX

5%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 5%

Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên vẹn (không bị hỏng)

10%

Mức đền bù theo chính sách mất x 10%

Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên vẹn (không bị hỏng)

20%

Mức đền bù theo chính sách mất x 20%

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 31% đến 50%

50%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 50%

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại trên 50%

100%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 100%

(Tức là J&T mua lại sản phẩm từ Khách hang và Khách hàng cung cấp cho J&T hóa đơn chứng minh giá trị nhập của sản phẩm)

Lưu ý:

2. Quy định bồi thường khi không đảm bảo chất lượng vận chuyển.

- Các trường hợp được xem là không đảm bảo chất lượng vận chuyển:

STT

Hạng mục

Chi tiết

1

Chậm giao hàng

Thời gian giao hàng chậm hơn thời gian cam kết

2

Chậm hoàn hàng

Thời gian chuyển hoàn hàng chậm hơn thời gian cam kết

3

Sai quy trình vận hành

Thao tác sai quy trình

4

Thái độ bưu tá

- Mức đền bù đối với trường hợp không đảm bảo chất lượng vận chuyển:

Nội dung khiếu nại

Mức bồi thường tối đa

Các trường hợp không đảm bảo chất lượng vận chuyển dẫn đến hàng hóa hư tổn, thất lạc

Theo Quy định tại Điều 1 của Quy định này

Các trường hợp không đảm bảo chất lượng vận chuyển không dẫn đến hàng hóa hư tổn, thất lạc

100% cước vận chuyển của đơn hàng

3. Các quy định bồi thường khác:

- J&T sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình J&T cung cấp Dịch vụ gây ra do lỗi của J&T. Trách nhiệm của J&T chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

- Trong mọi trường hợp, mức đền bù tối đa không vượt quá 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng)

- Phí bảo hiểm là 1% giá trị Bưu gửi. Hóa đơn,chứng từ hợp lệ để xác nhận giá trị hàng hóa trong mọi trường hợp bao gồm:

4. Miễn trừ trách nhiệm bồi thường

J&T được miễn trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau: