Trang chủ Tuyển dụng Nhượng quyền

CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH CHUYỂN HOÀN

 • Hàng hóa không phát được sẽ được hoàn trả lại (chuyển hoàn) cho Khách hàng. Trường hợp Hàng hóa không phát được và không chuyển hoàn được mà Khách hàng không đến địa điểm lưu giữ Hàng hóa của J&T để nhận lại Hàng hóa trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày chuyển hoàn không thành công thì phải trả chi phí lưu giữ trước khi nhận lại hàng hóa.
 • Phí chuyển hoàn: Theo thỏa thuận giữa J&T và khách hàng (Miễn phí ->50% phí phát)

Quy trình cung cấp dịch vụ:

 • Khách hàng phải tuân theo tiêu chuẩn đóng gói của J&T bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển và theo các quy định của pháp luật có liên quan, không vi phạm các điều cấm của pháp luật.
 • Đối với hàng hóa cồng kềnh, nguyên khối không thể tách rời, Khách hàng phải thỏa thuận trước với J&T để có chỉ dẫn cần thiết. Trong trường hợp này, Khách hàng tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của J&T.
 • Nếu Khách hàng không có yêu cầu đặc biệt, J&T chuyển phát bưu gửi tối đa 03 lần. Đối với địa chỉ tổ chức, cơ quan, đoàn thể (không ghi rõ tên và số điện thoại của cá nhân nhận) chỉ thực hiện chuyển phát đến bộ phận văn thư, hành chính, thường trực, bảo vệ hoặc người được ủy quyền hoặc theo đề nghị của tổ chức, cơ quan, đoàn thể đó. Nếu bưu gửi không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi hoặc không có yêu cầu chuyển tiếp sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày bưu gửi được chấp nhận thì sẽ được chuyển thành bưu gửi không có người nhận và được xử lý theo quy định của pháp luật.

QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI

1. Thời hạn khiếu nại:

 • Thời hạn khiếu nại là 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc Thời gian toàn trình của Bưu gửi: Đối với khiếu nại về việc mất Bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố, bưu gửi bị mất, bị hủy nhầm và các trường hợp còn lại không thuộc khoản 1.1.2.
 • Thời hạn khiếu nại trong vòng 30 (ba mươi) ngày lịch, kể từ ngày bưu gửi được phát thành công cho Người nhận hoặc chuyển hoàn thành công cho Người gửi: Đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng.

2. Thời hạn giải quyết khiếu nại

 • Thời điểm yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại được tính từ khi Khách hàng gửi cho J&T yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại qua một trong các kênh liên lạc được thỏa thuận từ trước.
 • J&T có trách nhiệm tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại trên và giải quyết cho Khách hàng theo cam kết về thời hạn xử lý kể từ thời điểm yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại như sau:
Loại khiếu nại Thời gian tiếp nhận Thời gian giải quyết
Đối với yêu cầu lấy hàng và giao hàng gấp (do việc lấy/giao hàng bị chậm trễ) 04 (bốn) giờ làm việc J&T tiếp nhận và xử lý trong 04 (bốn) giờ làm việc kể từ lúc tiếp nhận
Đối với yêu cầu xác minh trạng thái 02 (hai) giờ làm việc J&T có trách nhiệm xác minh và phản hồi kết quả xác minh từ 02 – 04 ngày kể từ thời điểm yêu cầu.
Đối với khiếu nại hư hỏng, thiếu hàng, sai hàng 02 (hai) giờ làm việc J&T có trách nhiệm xử lý thực tế dứt điểm, hoàn thành yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại từ 03 – 07 ngày kể từ thời điểm yêu cầu.
Đối với danh sách yêu cầu chốt mất hàng hàng ngày (do quá hạn giao hàng hoặc chuyển hoàn) 04 (bốn) giờ làm việc J&T tiếp nhận và xử lý trong 04 (bốn) giờ làm việc kể từ lúc tiếp nhận
Đối với lỗi hệ thống hoặc vận hành phát sinh do lỗi từ J&T 02 (hai) giờ làm việc J&T xử lý thực tế dứt điểm các lỗi liên quan đến hệ thống hoặc vận hành hệ thống từ 02 -04 ngày.
Phản hồi phương án xử lý cụ thể cho các trường hợp khác. 04 (bốn) giờ làm việc 04 (bốn) giờ làm việc kể từ thời điểm yêu cầu
Thái độ bưu tá 02 (hai) ngày làm việc J&T tiếp nhận trong 02 (hai) làm việc, xử lý và phản hồi kết quả xác minh từ 02 – 03 ngày

CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

1. Quy định về việc bồi thường khi mất mát/hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

- Các trường hợp được coi là mất hàng:
 • J&T gửi thông báo cho Khách hàng bằng văn bản/email thông báo đã làm mất hàng;
 • Quá hạn xử lý yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại: Quá thời hạn phản hồi yêu cầu hỗ trợ hoặc quá hạn giải quyết khiếu nại mà J&T vẫn chưa đưa ra phương án cuối cùng cho bưu gửi (Đã lấy hàng/ Đã giao hàng/Đã trả hàng/Đang chuyển hoàn hoặc Chốt bồi thường, …)
 • Giao hàng quá hạn: J&T đã cập nhật trạng thái tương đương với “Đã lấy hàng” nhưng quá 12 (mười hai) ngày (không bao gồm ngày nghỉ mà J&T thông báo với Khách hàng trước tối thiểu 10 (mười) ngày làm việc) mà vẫn chưa cập nhật trạng thái “Giao hàng thành công” hoặc trạng thái tương đương “Bắt đầu trả hàng về người gửi;
 • Chuyển hoàn hàng quá hạn: J&T đã cập nhật trạng thái tương đương “Bắt đầu trả hàng về người gửi” nhưng quá 12 (mười hai) ngày (không bao gồm ngày nghỉ mà J&T thông báo với Khách hàng trước tối thiểu 10 (mười) ngày làm việc) kể từ ngày cập nhật trạng thái này, khách hàng của Khách hàng vẫn chưa nhận được hàng chuyển hoàn mà không phải do lỗi của khách hàng Khách hàng (từ chối nhận hàng trả về hoặc không nghe điện thoại khi J&T liên hệ trả hàng);
 • Các trường hợp khác có sự thỏa thuận và đồng ý của cả hai Khách hàng và J&T.
- Các trường hợp được coi là hư hỏng hàng hóa do vận chuyển:
 • Khách hàng cung cấp được ảnh chụp trạng thái hư hỏng của hàng hóa trong thời hạn khiếu nại mà J&T không cung cấp được biên bản giao hàng tại thời điểm J&T giao hàng cho Người nhận hoặc hoàn hàng cho Người gửi trong đó có thông tin xác nhận của Người nhận/Người gửi hàng về tình trạng nguyên vẹn của bưu gửi khi nhận được.
 • Trong trường hợp J&T không chứng minh được tình trạng nguyên vẹn của bưu gửi khi giao cho Người nhận hoặc khi hoàn cho Người gửi, Khách hàng có quyền yêu cầu J&T bồi thường giá trị đơn hàng căn cứ vào mức độ hư hại căn cứ theo ảnh chụp chứng minh sự hư hại của sản phẩm do Người nhận/Người gửi cung cấp

Lưu ý:

 • Trong trường hợp đơn hàng cho phép Người nhận kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và Người nhận từ chối nhận hàng, trên biên bản cần thể hiện rõ xác nhận nội dung bên trong của gói hàng cũng như tình trạng hàng hóa tại thời điểm Người nhận mở hàng ra kiểm tra và lý do từ chối nhận hàng.
 • Trong trường hợp ngoại quan bưu gửi không còn nguyên vẹn khi J&T giao/hoàn hàng, J&T tiến hành hướng dẫn Người nhận/Người gửi lập “Biên bản hàng hóa bất thường” có xác nhận của Người nhận/Người gửi về tình trạng thực tế của bưu gửi ngay tại thời điểm Người nhận/Người gửi nhận được hàng.
 • Trường hợp hàng hóa suy suyển, người nhận xác nhận với bưu tá bằng miệng hoặc cung cấp được căn cứ có xác nhận với bưu tá, vẫn được lấy làm bằng chứng xử lý sự vụ.

2. Quy định về các trường hợp sai quy trình vận hành.

 • J&T không liên lạc với khách hàng đủ số lần quy định trước khi khi lấy hàng; trước khi giao hoặc chuyển hoàn;
 • J&T không cung cấp được bằng chứng chứng minh (nhật ký cuộc gọi, ghi âm cuộc gọi) đã cố gắng liên hệ Người nhận để giao hàng khi Người nhận liên hệ Khách hàng để khiếu nại J&T không giao hàng hoặc không có nỗ lực giao hàng;
 • Nhân viên J&T có thái độ không đúng mực khi làm việc với khách hàng;
 • Cập nhật sai trạng thái và có kết quả chốt xử lý qua hệ thống xử lý khiếu nại giữa hai bên;
 • Các đơn hàng gian lận hoặc các đơn hàng có y êu cầu hủy từ Khách hàng trước trạng thái tương đương “Bưu tá đang giao hàng” được J&T giao hàng thành công.
 • Các trường hợp khác được chốt kết quả xử lý do lỗi của J&T.

3. Bồi thường khi không đảm bảo chất lượng vận chuyển.

Khách hàng sẽ được bồi thường trong các trường hợp sau:

STT Hạng mục Chi tiết Mức bồi thường
1 Chậm giao hàng Thời gian giao hàng chậm hơn thời gian cam kết 100% cước dịch vụ của đơn hàng
2 Chậm hoàn hàng Thời gian chuyển hoàn hàng chậm hơn thời gian cam kết
3 Sai quy trình vận hành Thao tác sai quy trình
4 Thái độ bưu tá

4. Bồi thường khi mất hàng hóa trong quá trình vận chuyển

Quy định về bồi thường:
 • J&T sẽ chịu trách nhiệm bồi thường đến Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình J&T cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của J&T. Trách nhiệm của J&T chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.
 • Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác:
 • Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường J&T hoàn trả đến Khách hàng sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa hoặc Phiếu có giá trị quy đổi.
Trường hợp KHÔNG s dng dịch vu khai giá:
 • Trong mọi trường hợp, giá trị bồi thường tối đa 04 (bốn) lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của Dịch vụ bưu chính được tính cho Bưu gửi.

Trường hợp CÓ sủ dụng dịch vụ khai giá:

Trường hợp Chi tiết bồi thường
Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ Bồi thường 100% giá trị đơn hàng mà Khách hàng đã đăng ký khai giá tại thời điểm tạo đơn hàng. Nhưng không vượt quá 30.000.000 VNĐ ( Ba mươi triệu đồng)
Không cung cấp đầu đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ Bồi thường 4 lần cước phí dịch vụ (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng)

Hóa đơn,chứng từ hợp lệ là:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)theo phương pháp khấu trừ; hoặc
 • Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc
 • Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.
 • Trong mọi trường hợp mức bồi thường cho 01 (một) đơn hàng không thấp hơn 04 (bốn) lần cước phí dịch vụ của đơn hàng. Cước dịch vụ được xác định là cước trước các chương trình ưu đãi, chiết khấu và đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng.
Bồi thường khi hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển

Giá trị đền bù = Giá trị đơn hàng x tỷ lệ đền bù theo bảng bên dưới

Loại hư hỏng Mức đền bù Giá trị đền bù
Rách, vỡ, ướt thùng hàng 5% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 5%
Rách tem niêm phong của nhà sản

xuất, sản phẩm còn nguyên vẹn (không bị hỏng)

10% Mức đền bù theo chính sách mất x 10%
Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên

vẹn (không bị hỏng)

20% Mức đền bù theo chính sách mất x 20%
Hàng hóa bị bễ vỡ, hư hại từ 31%

đến 50%

50% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 50%
Hàng hóa bị bễ vỡ, hư hại 100% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 100%

(Tức là J&T mua lại sản phẩm từ Khách hàng
và Khách hàng cung cấp cho J&T hóa đơn chứng minh giá trị nhập của sản phẩm)

Lưu ý:

 • Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng dưới 50% hàng hóa Khách hàng sẽ là người giữ hàng, Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trên 50% J&T sẽ là người giữ hàng.
 • Loại hư hỏng sẽ được thỏa thuận dựa vào thông tin trên Biên bản đồng kiểm , hình ảnh đồng kiểm giữa J&T và Người gửi/Người nhận.
 • Trường hợp hàng hóa bị bể, vỡ một sản phẩm trong bộ sản phẩm đi liền thì mức đền bù được thỏa thuận và xác định theo một trong hai cách sau với sự nhất trí và đồng thuận của Người gửi hoặc Người nhận mà Khách hàng chỉ định là:
 • Mức đền bù theo chính sách mất hàng tính chung cho cả bộ và J&T giữ hàng;
 • Xác định theo sản phẩm và xác định riêng giá trị sản phẩm hư hỏng, tính đền bù riêng sản phẩm bị hư hỏng. Khách hàng hoặc Người gửi giữ phần hàng không bị hư hỏng.
 • Trường hợp sản phẩm trong bộ sản phấm đi liền là sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm được hưởng ưu đãi khi mua kèm thêm với một sản phẩm khác thì giá trị phần hàng hư hỏng của sản phẩm này được xác định tương tự theo quy định về bồi thường, phần căn cứ xác định giá trị đơn hàng tại Khoản 5.1, Điều 5, Phụ lục này.
 • Trường hợp hàng hóa bị bể, vỡ một (01) sản phẩm trong cùng một đơn hàng nhưng không đi liền theo bộ thì mức đền bù được xác định theo sản phẩm, tính đền bù riêng, không đền bù cả đơn hàng.

5. Miễn trừ trách nhiệm bồi thường

J&T được miễn trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

 • Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ; bị kiểm tra, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền hoặc an ninh sân bay);
 • Bưu gửi được phát đúng theo thỏa thuận giữa các Bên và Người nhận hoặc Người gửi đã ký xác nhận hàng hóa hoàn toàn nguyên vẹn khi nhận được từ J&T;
 • Bưu gửi bị hư hại, mất mát do lỗi của Người gửi/Khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên của hàng hóa;
 • Các trường hợp tài liệu, hàng hóa bị cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ và J&T gửi thông báo bằng email hoặc văn bản cho Khách hàng trong vòng 24h (Hai mươi bốn) kể từ khi sự việc xảy ra;
 • Người sủ dụng dịch vụ không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi;
 • Bưu gửi đã được phát thành công, Người nhận ký xác nhận đã nhận hàng trong tình trạng nguyên vẹn và không có khiếu kiện bằng văn bản tại thời điểm nhận hàng;
 • Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của Pháp luật và J&T có văn bản quyết định của cơ quan có thẳm quyền;
 • Khách hàng khiếu nại sau khi thời hạn khiếu nại kết thúc;

Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

6. Thông tin về vận chuyển và giao nhận (Chi tiết: Điều 33)

 • Phương thức cung ứng dịch vụ: Chuyển phát nhanh
 • Thời hạn ước tính cung ứng dịch vụ/giao hàng: Theo từng bảng giá đính kèm trên phạm vi 63 tỉnh thành ở bảng giá.

7. Thông tin về các phương thức thanh toán (Chi tiết: Điều 34)

 • PP Cash là người gửi hàng thanh toán tiền cước
 • CC Cash là người nhận hàng thanh toán tiền cước
 • PP PM là người gửi hàng thanh toán tiền cước vào cuối tháng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Điều 1: Thu thập thông tin cá nhân

“Thông Tin Cá Nhân” là thông tin về bạn và có tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, giới tính, tình trạng cư trú tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho J&T trong các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ.

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho J&T, J&T sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung như được quy định dưới đây và có thể dẫn đến việc J&T không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc không thể chấp nhận thanh toán do bạn thực hiện.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, đại lý, người bán hàng việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là bắt buộc, J&T có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn từ các nguồn thông tin đại chúng hoặc từ các bên thứ ba.

Điều 2: Mục đích sử dụng thông tin:

J&T có thể sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì mục đích kinh doanh, vận chuyển, giao hàng và giao nhận hàng hóa, hoạt động thanh toán và các hoạt động khác của J&T mà có thể bao gồm, không giới hạn bởi các mục đích sau đây:

Trong trường hợp bạn là một khách hàng sử dụng dịch vụ của J&T:

 • Nhằm thực hiện các nghĩa vụ của J&T theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với bạn;
 • Nhằm cung cấp bất kỳ dịch vụ nào theo yêu cầu của bạn;
 • Nhằm xử lý việc cài đặt và đăng ký của bạn và cung cấp các dịch vụ cho bạn;
 • Khi bạn yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng J&T hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác của J&T, nhằm xử lý yêu cầu của bạn, cung cấp Ứng Dụng cho bạn và cho phép bạn sử dụng Ứng Dụng.
 • Nhằm xử lý và quản lý điểm tích lũy của bạn trong chương trình khách hàng thân thiết;
 • Nhằm xử lý việc tham gia của bạn vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
 • Nhằm xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký sử dụng của bạn đối với các sản phẩm, dịch vụ của J&T và nhằm cung cấp cho bạn các lợi ích dành cho người đăng ký;
 • Nhằm tìm hiểu và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của bạn;
 • Nhằm phát triển, cải thiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn;
 • Nhằm xử lý việc đổi, trả hàng hóa.

Mục đích chung:

 • Nhằm trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của bạn;
 • Nhằm liên lạc với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Chính Sách này;
 • Nhằm phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
 • Nhằm phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 • Để duy trì sự an toàn và đảm bảo an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi; và
 • Nhằm giúp J&T tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

và Bạn đồng ý và cho phép J&T sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và theo cách thức được quy định trong Chính Sách này.

Điều 3: Tiết lộ thông tin

Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao, truy cập bởi hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung. Ngoài ra, J&T có thể hợp tác với các công ty, bên cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác nhằm thực hiện các công việc cần thiết nhân danh J&T, và do vậy việc này có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Các đối tác của J&T, bao gồm các bên J&T cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
 • Bên cung cấp dịch vụ quảng cáo;
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
 • Các công ty nghiên cứu thị trường;
 • Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
 • Các tổ chức khác trong J&T; và
 • Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Thông Tin Cá Nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, chẳng hạn như thành lập liên doanh, bán công ty con hoặc bộ phận kinh doanh, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp khó có thể xảy ra là giải thể doanh nghiệp.

Điều 4: Phương thức tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay thế, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông Tin Cá Nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các Mục Đích Bổ Sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của bạn bằng cách liên hệ tới Hot line J&T: 19001088 hoặc

Phụ thuộc vào pháp luật tại quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế, J&T có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông Tin Cá Nhân của bạn trong mức cho phép. Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của bạn, J&Tcó quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các lý do được pháp luật cho phép, chẳng hạn như trong trường hợp chi phí cấp quyền truy cập cho bạn không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của bạn hoặc của người khác.

Điều 5: Chấp thuận

Đồng Ý và Chấp Thuận Bằng cách liên lạc với J&T, sử dụng các dịch vụ của J&T, mua các sản phẩm từ J&T hoặc thông qua việc hợp tác với J&T, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính Sách này và đồng ý và chấp thuận việc J&T sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của bạn theo quy định tại Chính Sách này.

J&T có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên các Trang Web và/hoặc Ứng Dụng. Bằng cách tiếp tục liên lạc với J&T, tiếp tục sử dụng các dịch vụ của J&T, tiếp tục mua các sản phẩm từ J&T hoặc thông qua việc tiếp tục hợp tác với J&T sau khi Chính Sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là bạn đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.